Voorwaarden

Definities

A. Deze stallingvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Stalling de Marckies als stallinghouder optreedt.
B. Stallinghouder is Klaas Marck. Bewaargever is eenieder die een object ter stalling heeft aangeboden aan stallinghouder.
C. De stallingovereenkomst komt tot stand d.m.v. het door beide partijen ondertekenen van het stallingcontract. Waarbij de bewaargever heeft verklaard de stallingsvoorwaarden op de website te hebben doorgenomen en waarbij hij heeft verklaard met de inhoud daarvan akkoord te gaan of zal dmv stallingnota de betaling worden aangemerkt als digitale handtekening
D. De bewaargever ontvangt hiervan een kopie.

Stallingperiode

A. Stallingjaar is de periode van start stallingsovereenkomst tot en met 1 jaar later.
B. De stallingovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van één jaar.
C. De stallingovereenkomst wordt voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.
D. Uiterlijk twee maanden voor de afloop van het lopende stallingjaar kan het contract zowel door stallinghouder en bewaargever schriftelijk worden opgezegd.
E. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk behoudens onvoorziene omstandigheden.

Bevoegdheden en verplichtingen stallinghouder

A. De stallinghouder stalt tegen betaling het aangeboden object in zijn stallingruimte aan de Albert van ’t Hartweg 20 te Nieuwerkerk aan den IJssel en retourneert deze weer aan bewaargever na afloop van de stallingperiode indien alle kosten zijn voldaan.
B. Stallinghouder biedt binnen stallingruimte aan.
C. Stallinghouder mag te allen tijde het object binnen de stalling verplaatsen.
D. Het gestalde object wordt alleen aan de bewaargever meegegeven als de bewaargever een schriftelijke machtiging heeft gegeven aan diegene die zijn object komt halen.
E. De stallinghouder verzorgt het in en uitrijden van het object.
F. Stallinghouder is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.
1. Indien de bewaargever zich niet houdt aan de stallingvoorwaarden.
2. Als er sprake is van gemeentelijke planologische ontwikkelingen in haar gebied en/of wijzigingen in het bestemmingsplan waardoor de vergunning stopt of waardoor er de mogelijkheid ontstaat om gronden te verkopen.
3. bij dringend behoefte eigen gebruik en of herinrichting stallingsruimte. Van enige restitutie van de stallingbedragen zal dan geen sprake zijn.

Bevoegdheden en verplichtingen bewaargever

A. Om problemen te voorkomen en ter bescherming van andermans eigendommen mag bewaargever niet in de stallingruimte komen.
B. Bewaargever is verplicht gasflessen, brandbare of explosieve stoffen en/of bederfelijke waren uit het object verwijderen. De disselbak mag niet op slot en dient ten allen tijde toegankelijk te zijn voor bewaarder ter controle van afwezigheid gasflessen. Bij overtreding van deze voorwaarde is de bewaargever aansprakelijk voor eventuele schade.
C. Bewaargever is verplicht stallinghouder toegang tot het object te verschaffen om bij twijfel de genoemde veiligheidsvoorschriften te controleren.
D. Het te stallen object dient door de bewaargever zelf te worden verzekerd tegen diefstal en brand (WA enCasco). Een kopie van de verzekering dient te worden overlegd aan de stallinghouder.
E. Het is de bewaargever verboden om de stallingplaats aan een derde, al dan niet tegen vergoeding geheel of gedeeltelijk op welke wijze dan ook in gebruik te geven.
F. Bewaargever dient bij brengen van het object een disselslot en reservesleutel te overhandigen aan stallinghouder.
G. Denkt u eraan dat u tijdig antivries in uw auto doet en de boiler aftapt en uw boot winterklaar maakt. De stallingsruimte wordt niet verwarmd.
F. Het is verboden fietsen op gestalde objecten achter te laten als deze in de stalling staat. Blijven er toch fietsen achter dan zullen daar extra kosten voor berekend worden.

Ophalen, terugbrengen

A. Het gestalde object kan 3x per jaar kosteloos worden opgehaald en teruggebracht. Voor extra ophaal en breng momenten wordt 25 euro per set van halen en brengen gerekend.
B. Bewaargever of gemachtigde dienen zich te kunnen legitimeren bij het ophalen.
C. Ophalen van het object kan alleen volgens afspraak en dient minimaal twee dagen vooraf plaats te vinden. Waarna ervoor wordt gezorgd dat het object op het afgesproken tijdstip opgehaald kan worden.
D. Bij het terugbrengen dient de bewaargever het object te plaatsen op een door de stallinghouder aan te wijzen plaats en zich te melden bij de stallinghouder.
E. Het object wordt door ons voorzien van een sticker met uw objectnummer op de dissel.

Aansprakelijkheid / Verzekering

A.Stallinghouder behandeld met uiterste zorg en professionaliteit uw object. Mocht er onverhoopt zich toch iets voordoen in de stallingsruimte zijn partijen zich bewust dat:

1: in geval van schade aanspraak zal worden gemaakt op verzekering eigenaar object

2:Stallinghouder geen verzekering heeft voor eventuele schades

B.Bewaargever is zelf verantwoordelijk voor opgeslagen spullen, u dient dit dus zelf te verzekeren.
C. Het stallen van enig object geschied volledig op eigen risico bewaargever.  Schade door diefstal, brand, stormschade, hagelschade, instortingsgevaar, kortsluiting, schade door ongedierte, schade door vocht zijn voor eigen risico bewaargever. Stallinghouder is hiervoor niet verzekerd.

Schade aan het object die al aanwezig was voor stalling is voor eigen risico bewaargever.

D. De bewaargever is verplicht het ter stalling aangeboden object tenminste WA, Casco diefstal en brand te verzekeren.

E. De bewaargever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door toedoen of nalatigheid van hem zelf, zijn gezinsleden of gasten.

F. Het betreden van de stallingsruimte of het parkeerterrein geschiedt op eigen risico.

G. Objecten die op verzoek van bewaargever buiten de stallingsruimte zijn gebracht om te worden opgehaald staan daar uitsluitend voor eigen risico van de bewaargever. Objecten die gebracht zijn op het parkeerterrein staan daar uitsluitend voor eigen risico van de bewaargever.

H. De ter stalling aangeboden objecten dienen te allen tijde zo aangeboden te worden dat veilig rangeren op geen enkele manier belemmerd wordt. Objecten dienen tenminste niet te zwaar te zijn, goede/veilige rangeer grepen te hebben, goed werkend neuswiel etc. Eventuele schade en of gevolgschade door niet goed functionerende objecten kunnen op bewaargever worden verhaald.

Betalingen

A. Bewaargever is aan stallinghouder de stallingvergoeding bij vooruitbetaling verschuldigd. Deze dient te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum.
B. De kosten van nieuw te brengen objecten vóór 1 oktober worden eenmalig contant verrekend bij brengen.
C. Indien bewaargever niet tijdig betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft stallinghouder zonder enige ingebrekestelling het recht het verschuldigde bedrag inclusief rente en kosten te verhalen op bewaargever.
D. Indien tijdens de duur van de overeenkomst geen gebruik gemaakt wordt van de stalling vindt er geen restitutie plaats.
E. Indien tussentijds het gestalde object door bewaargever vervangen wordt door een ander object (in overleg en met toestemming met stallinghouder) dan worden de objectgegevens opnieuw bekeken en eventueel aangepast. Bij kleinere afmetingen vindt geen restitutie plaats. Indien er na de nameting van stallinghouder blijkt dat de afmetingen zoals bewaargever heeft ingevuld op het inschrijfformulier onjuist zijn, zal er een correctie plaats vinden.
F. Verhogingen van de stallingvergoeding zullen uiterlijk twee maanden voor de afloop van de contractduur aan bewaargever worden kenbaar gemaakt. Verhogingen worden getoetst aan de CBS prijsindex.
G. Middels ondertekening van de stallingsovereenkomst verklaart u de stallingsvoorwaarden te hebben gelezen en hiermede in te stemmen.

Niet of niet tijdige betaling

Stallinghouder heeft in geval van achterstallige stallingvergoeding het recht om het gestalde object achter te houden (retentierecht) totdat volledige betaling inclusief rente en kosten is ontvangen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die stallinghouder moet maken om tot incasso te komen van de achterstallige stallingvergoeding, komen eveneens voor rekening van bewaargever. Het recht op stalling van bewaargever kan in geen geval overgaan op een derde zonder schriftelijke toestemming van stallinghouder, die het recht heeft om een derde te weigeren. Bij niet betaling is stallinghouder te allen tijde (ook tussentijds) bevoegd de stallingovereenkomst te beëindigen door opzegging wegens niet betaling met een opzegtermijn van twee maanden; Stallinghouder zal bewaargever schriftelijk op de hoogte brengen van opzegging wegens niet betaling en hem sommeren om het te bewaren object binnen deze opzegtermijn te komen ophalen. Stallinghouder zal bewaargever eveneens kunnen laten weten dat het object wordt achtergehouden totdat de achterstallige stallingvergoeding met rente en kosten geheel zijn voldaan.

Indien stallingvergoeding of kosten verschuldigd krachtens deze overeenkomst niet betaald is binnen twee maanden na de beëindigingdatum (na opzegging wegens niet betaling) dan verwerft stallinghouder de aanvullende rechten:

A. De mogelijkheid tot het verbreken van aangebrachte sloten op of aan het te bewaren object alsook het aanbrengen van een nieuw slot.
B. De mogelijkheid, naar eigen goeddunken, het te bewaren object te verwijderen uit de stalling teneinde deze over te brengen naar alternatieve opslaglocaties, zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze verwijdering/overdracht.
C. De mogelijkheid om alle kosten die voortvloeien uit de verwijdering en overdracht aan de bewaargever aan te rekenen alsook de bijkomende opslagkosten elders samen met alle kosten die herhaalde verwijderingen/overdrachten met zich mee zouden brengen.
D. De mogelijkheid na beëindiging van deze overeenkomst aan bewaargever een maandelijkse bezettingsvergoeding in rekening te brengen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse stallingvergoeding.
E. De mogelijkheid voor stallinghouder om het object als een zgn. verlaten goed te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen van het object (waaronder vernietigen of verkopen is inbegrepen). Stallinghouder zal deze laatste mogelijkheid niet eerder benutten dan nadat er een achterstand in de betaling is ontstaan die correspondeert met stallingvergoeding voor een jaar en nadat 6 maanden zijn verstreken na de schriftelijke aankondiging ervan. De opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met dit artikel zullen door stallinghouder aangewend worden ter bestrijding van de achterstallige stallingvergoeding en de rente en kosten die stallinghouder heeft moeten maken als gevolg van de niet betaling.

Overig

A. Op alle overeenkomsten tussen stallinghouder en bewaargever is het Nederlands recht van toepassing.